DETI S EPILEPSIOU SÚ VZDELÁVATEĽNÉ – VAŠE PRÁVA

Materská škola nemôže deti (aj na nepovinné predprimárne vzdelávanie) neprijať z dôvodu samotnej diagnózy, pokiaľ sa lekár vyjadrí, že zdravotný stav nie je prekážkou navštevovania materskej školy.Inak by to bola diskriminácia.

Platí však, že materská škola prednostne prijíma deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. To v praxi znamená, že síce deti s epilepsiou majú rovnaké právo byť na predprimárne vzdelávanie prijaté, ak má materská škola kapacitu, ale je to ťažšie vymožiteľné, nakoľko subjektívne môže mať materská škola tendenciu hľadať dôvody, prečo také dieťa neprijať a objektívne bude pre ňu ťažšie získať finančné prostriedky na zabezpečenie podmienok na vzdelávanie takého dieťaťa (napr. zdravotníckeho pracovníka alebo zvýšený dozor v triede a podobne).

V zmysle aktuálne platného znenia školského zákona sa  dieťa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

Deti so zdravotným znevýhodnením sa zaraďujú do tried spolu s ostatnými deťmi alebo do samostatných tried pre deti so zdravotným znevýhodnením. O zaradení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením rozhodne riaditeľ materskej školy na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a zariadenia poradenstva a prevencie a na základe vopred prerokovaného informovaného súhlasu zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Povinnosť prijať dieťa na predprimárne vzdelávanie má spádová materská škola. 

Pre ňu platí, že dieťa prijať v zásade musí, pokiaľ ide o povinné predprimárne vzdelávanie

V prípade, že by objektívne nemala potrebné podmienky, musí to avizovať zriaďovateľovi (obec), ktorý v súčinnosti s regionálnym úradom školskej správy určia inú materskú školu, ktorá podmienky na zabezpečenie vzdelávania má.

Neexistuje možnosť odmietnuť prijať dieťa na povinné predškolské vzdelávanie, a to bez ohľadu na to, aký má zdravotný stav. Jediné, čo sa v tomto smere rozhoduje v závislosti od zdravotného stavu, je spôsob a forma, ako sa vzdelávanie bude zabezpečovať, prípadne či zdravotný stav nie je natoľko vážny, že dieťa sa nevie žiadnym spôsobom vzdelávať.

To je aj jediný dôvod, kedy sa nemusí vzdelávanie v materskej škole poskytovať, čo nie je totožné s neprijatím dieťaťa (dve rôzne veci). Platí, že dieťa so zdravotným znevýhodnením, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa, môže byť oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy. Na to sa však vyžaduje  písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a písomný súhlas zariadenia poradenstva a prevencie. Vzdelávanie sa potom v materskej škole neposkytuje do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do materskej školy. Aj v takom prípade však platí, že dieťa je do materskej školy prijaté.

Postup školy môže byť len zákonný alebo nezákonný, nič také ako čiastočne nezákonný/protiprávny postup, resp. čiastočné alebo celkom protiprávne neprijatie neexistuje.

Školský zákon jasne a jednoznačne uvádza, ako má materská škola pri prijatí dieťaťa na vzdelávanie postupovať, čiže akýkoľvek odlišný postup ako ukladá zákon, je protiprávny.

Ako postupovať, keď dieťa nechcú prijať len zo strachu, ale skryjú to za „kolónku“, že mu nemôžu podať liek alebo nemajú personálne kapacity? Na koho sa obrátiť, ak je potreba sa proti rozhodnutiu školy odvolať?

Materská škola nemá možnosť neprijať na vzdelávanie dieťa zo strachu, ani sa ukrývať za rôzne nedostatky v materiálno-technických alebo personálnych podmienkach, keďže majú spolu
so zriaďovateľom zákonnú povinnosť tieto podmienky aktívne vytvárať. Konštatovanie, že tieto podmienky nemajú znamená, že neplnia zákonné povinnosti.

Proti rozhodnutiu školy sa podáva odvolanie na zriaďovateľa školy, v niektorých prípadoch rozhoduje regionálny úrad školskej správy.

Právoplatné rozhodnutie o odvolaní je potom možné napadnúť podnetom na prokuratúru alebo správnou žalobou na súd.

Novelizácie právnych predpisov v oblasti školstva za posledné dva roky priniesla množstvo zmien, ktoré vedú k tomu, že materské ale aj základné a stredné školy už nebudú môcť svojvoľne odmietať prijať dieťa na vzdelávanie len z dôvodu, že má zdravotné znevýhodnenie a škola mu nevie alebo nechce zabezpečiť podmienky, resp. jej to príde komplikované alebo sa bojí.

Prijatím katalógu podporných opatrení tu: https://podporneopatrenia.minedu.sk/katalog-podpornych-opatreni/  sa zároveň zabezpečilo, aby úkony ako je aj podanie lieku, bolo zabezpečované aj v školskom prostredí.

———————————————————————————————————–

Za vypracovanie ďakujeme Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Podporiť nás môžete aj príspevkom

na transparentný účet

SK97 1111 0000 0017 4278 0004
Výťažok zo zbierky použijeme na zakúpenie špecializovaného EEG prístroja, ktorý veľmi chýba na detskej neurológii na bratislavských Kramároch.
Výťažok zo zbierky použijeme na zakúpenie špecializovaného EEG prístroja, ktorý veľmi chýba na detskej neurológii na bratislavských Kramároch.